Hiển thị kết quả duy nhất

1

Chẩn đoán nhanh RDT (Rapid Diagnostic Test) để phát hiện các protein đặc hiệu trên bề mặt của virus SARS-CoV-2

Đối tượng xét nghiệm

Mọi đối tượng

Danh mục xét nghiệm

Covid-19

150.000