*Trung tâm Xét nghiệm Y khoa AHI – đơn vị uy tín được viện Pasteur thẩm định cấp phép thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-Cov-2 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR theo quyết định số 13/QĐ-PAS ngày 14/01/2022.